โครงการประชุมเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี จัดโครงการประชุมเชิงวิชาการ
เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วัดมงคลชัยพัฒนา ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยมี พระเดชพระคุณพระราชธีราภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๒ เป็นประธานเปิดการประชุม พระเดชพระคุณพระวิสิฐคณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีปิดการประชุม ฯ
   ในการนี้ นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ได้ร่วมพิธีเปิดการประชุมและถวายสักการะพระราชธีราภรณ์ อีกทั้งให้เกียรติบรรยายพิเศษ 
ซึ่งนางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้กล่าวถวายรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการประชุมเชิงวิชาการดังกล่าวว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาส เจ้าคณะ
พระสังฆาธิการ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าคณะอำเภอ ทั้ง ๒ ฝ่าย และบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี รวม ๘๐ รูป/คน
   ในช่วยบ่ายเป็นการเสวนาเชิงวิชาการเรื่อง “แนวทางและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี” โดยมีพระครูศรีวรกิจจารักษ์ และพระมหาสมหมาย ธมฺมเสวี รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พระครูสิริสารวิสิฐ เจ้าคณะอำเภอหนองแค และอาจารย์อุดร สารคม กรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ร่วมเสวนา 

ภาพ : เพจวัดพระพุทธฉาย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 90,881