ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดสระบุรี

วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) ส่วนกลาง นำโดย พระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดี วัดปทุมคงคา เจ้าคณะภาค ๗ ที่ปรึกษาโครงการฯหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ส่วนกลาง พร้อมด้วยพระเดชพระคุณพระเทพเสนาบดี วัดกวิศราราม ประธานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประจำหนกลาง และคณะกรรมการขับเคลื่อน

โครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ส่วนกลาง ร่วมด้วยคณะกรรมการประจำหนกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดสระบุรี โดยมี พระเดชพระคุณพระราชธีราภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๒ พร้อมด้วยพระเดชพระคุณพระวิสิฐคณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พระครูสุเมธาวราภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่แทน เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุต) พร้อมด้วยเจ้าคณะอำเภอต่างๆ คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ถวายการต้อนรับ

ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผูู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวถวายการต้อนรับ และนายรณรงค์ เทพรักษ์ นายอำเภอมวกเหล็ก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและอำเภอ ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สาธารณสุข เจ้าหน้าที่รพ.สต. และพุทธศาสนิกชนร่วมถวายการต้อนรับ ณ วัดซับสนุ่น ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมดำเนินงานในการจัดโครงการดังกล่าว

โดยมีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หมู่บ้านจำนวน ๒ แห่ง ได้แก่

- โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ หมู่ที่ ๓ ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก

- ฟาร์มโคนมอินทรีย์ นายสมพร อาภาศิริกุล หมู่ ๓ ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก

ภาพ : โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประจำหนกลาง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 90,810