ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ

image วิดีโอ
ยุทธศาสตร์ชาติสำหรับประชาชนทั่วไป
ยุทธศาสตร์ชาติสำหรับเด็ก
ยุทธศาสตร์ชาติสำหรับเยาวชน
ยุทธศาสตร์ชาติสำหรับวัยแรงงาน
ยุทธศาสตร์ชาติสำหรับผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจ
ยุทธศาสตร์ชาติสำหรับผู้สูงอายุ

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 90,870