การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หากมีความประสงค์ขอรับงบประมาณดังกล่าว โปรดจัดส่งเอกสารประกอบทั้งหมด ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ภายในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565


ไฟล์เอกสารประกอบ
หนังสือพศ.แจ้งการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf |
หนังสือพศ.งบเตาเผา2567.pdf |
ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิยงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ.pdf |
ประกาศ เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์.pdf |
ประกาศ เรื่อง การขอเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ.pdf |
ประกาศกระทรววงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม เรื่อง กำหนดให้เตาเผาศพเป็นเเหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่สิ่งเเวดล้อม พ.ศ.2565.pdf |
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ พ.ศ. 2565.pdf |
แบบขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์.pdf |
ตัวอย่างการประมาณการ.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 90,790