โครงการเงินอุดหนุนสมทบการจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการเงินอุดหนุนสมทบการจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หากมีความประสงค์ขอรับงบประมาณดังกล่าว โปรดจัดส่งเอกสารประกอบทั้งหมด ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ภายในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565


ไฟล์เอกสารประกอบ
docx 1.แบบคำขอรับงบเงินอุดหนุนเพี่อการบูรณปฏิสังขรณ์ (สำนักปฏิบัติธรรม) 67.docx |
docx 2.แบบประมาณการค่าใช้จ่ายและแผนการดำเนินงาน 67.docx |
docx 3.แบบรายละเอียดภาพถ่ายประกอบการก่อสร้าง 67.docx |
xlsx 4.แบบสรุปการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุน.xlsx |
pdf 5.ประกาศ พศ เรื่อง การของบเงินอุดหนุนประเภท.pdf |
pdf 6.ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.pdf |
pdf 7.แนวทางเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 339,453