การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไฟล์เอกสารประกอบ
การขอสนับสนุนงบประมาณการบูรณปฏิสังขรณ์ PDF |
การขอสนับสนุนงบประมาณการบูรณปฏิสังขรณ์ Word |
แบบคำขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ PDF |
แบบคำขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ Word |
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง การขอรับงบเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ |
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับงบเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ |
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ |
ตัวอย่างประมาณการค่าใช้จ่าย |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 90,878