การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอ ปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. มีการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอ ปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๗ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมการประชุม ณ เดอะฮอลล์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น ๒ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสมบัติ พงษ์พรต ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 90,797