ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการที่คณะกรรมการตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรีได้ ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการที่คณะกรรมการตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จะลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี ณ วัดซับสนุ่น ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมลงพื้นที่ดังกล่าวด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 68,568