เชิญชวนเสนอชื่ออาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

จังหวัดสระบุรี ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่ออาสาสมัครและองค์กรที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ เพื่อพิจารณาให้เป็นอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ โดยจัดส่งให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔


ไฟล์เอกสารประกอบ
แบบกรอกประวัติย่ออาสาสมัครดีเด่น |
แบบเสนอชื่อองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น |
แบบเสนอชื่ออาสาสมัครดีเด่น |
หลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น |
หลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น |


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,585