คำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 1131/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2564

ไฟล์เอกสารประกอบ
คำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 1131/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2564 |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 90,878