วัดมงคลชัยพัฒนา

     วัดมงคลชัยพัฒนา ตั้งอยู่ เลขที่ ๔๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เดิมชื่อวัดมงคล ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี สร้างขึ้นมาแต่ปลายรัชกาลที่ ๔ (ประมาณ พ.ศ.๒๔๑๐) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรกในรัชกาลที่ ๗ เมื่อพุทธศักราช ๒๔๗๔ และครั้งที่สองเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๘ นับแต่สร้างเป็นวัดแล้ว ชาวบ้าน ชาววัดก็ได้ร่วมมือกันทะนุบำรุงวัดมงคลชัยพัฒนาด้วยดีตลอดมา จนเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๔ วัดมงคลชัยพัฒนาได้สร้างอุโบสถใหม่แทนหลังเดิมที่ทรุดโทรมลงไปตามกาลเวลา เมื่อได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งที่สองแล้ว วัดมงคลชัยพัฒนา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-ราชกุมารี เสด็จมาทรงตัดหวายลูกนิมิตในอุโบสถ ในวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๓ 

      ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริ “บ้าน วัด โรงเรียน” หรือ “บวร” เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๒๔ ให้แก่ส่วนราชการและภาครัฐต่าง ๆ นำไปแก้ไขปัญหาสังคมในปัจจุบันและในอนาคต ให้เกิดความสุขสงบตลอดไป อีกทั้งยังถือว่าเป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจและศรัทธาในการประสานงานพัฒนา ทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ พร้อมกับเป็นสถานที่ให้ความรู้ อบรม แลกเปลี่ยนทางวิทยาการด้านเกษตรกรรม เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพียบพร้อมด้วยความขยันและซื่อสัตย์ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงมีพระราชดำรัสให้จัดตั้ง “โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัย-พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ขึ้น ณ บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี ดังนั้นการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมจึงได้กำเนิดขึ้น ณ สถานที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีจินตนาการเกี่ยวกับการพัฒนาวัดและสภาพที่ดินทำกินที่แห้งแล้ง ราษฎรมีฐานะยากจน ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ต่อจากนั้นทรงพบว่ามีวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี ที่มีความยากจนดั่งที่ทรงจินตนาการไว้ จึงมีพระราชดำริเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนาไปจัดหาและซื้อที่ดินติดกับวัดมงคลชัยพัฒนา ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เพื่อดำเนินการพัฒนาด้านการเกษตรตามแนว “ทฤษฎีใหม่” ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้แก่เกษตรกรในการทดลองทำเป็นตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรม เป็นแห่งแรกของประเทศไทย 

     ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามจากวัดมงคล เป็น วัดมงคลชัยพัฒนา เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๔ ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส กับ นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นับจากนั้นมาถึงปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และได้บำเพ็ญพระราชกุศล ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อุโบสถวัดมงคลชัยพัฒนา และได้พระราชทานพระบรมรูปหล่อโลหะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีลักษณะเต็มพระองค์ประทับนั่งบัลลังก์ แก่ พระศรีญาณวงศ์ เจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนา เก็บรักษาไว้ หลังจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทรงมีแนวพระราชดำริในการพัฒนาเด็กเล็ก ให้มีความพร้อมทุกด้านในการศึกษาสำหรับอนาคต “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร วัดมงคลชัยพัฒนา” จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจัดตั้งขึ้นโดยได้รับพระราชทานพระนามาภิไธย สิรินธร เป็นชื่อของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นมงคลนามสูงสุดอีกด้วย พร้อมทั้งพระองค์ยังได้เสด็จมาเปิดการดำเนินการในวันที่ ๒๓ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๓๘ และได้ดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 

ภาพ : สหายชัตเตอร์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,605