ชุดวีดีทัศน์ SDGs "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา" สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

image วิดีโอ
ตอนที่ 1: ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
ตอนที่ 2: SDGs ในทศวรรษแห่งการดำเนินการอย่างจริงจัง (Decade of Action)
ตอนที่ 3: SDGs กับเยาวชน
ตอนที่ 4: SDGs กับภาคธุรกิจ
ตอนที่ 5: SDGs กับความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI+)
ตอนที่ 6: SDGs กับเกษตรกร
ตอนที่ 7: SDGs กับชีวิตคนเมือง
ตอนที่ 8: SDGs กับอาหารริมทาง

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 90,785