ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดสระบุรี

วันจันทร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๖๗๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) ส่วนกลาง นำโดย พระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดี ที่ปรึกษาโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ส่วนกลาง วัดปทุมคงคา พร้อมด้วยพระเดชพระคุณพระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง พระเดชพระคุณพระเทพปัญญาภรณ์ รองประธานกรรมการฯ วัดตากฟ้า พระเดชพระคุณพระเทพเสนาบดี วัดกวิศราราม พระเดชพระคุณพระราชวัลภาจารย์ วัดหนองหอย และคณะกรรมการขับเคลื่อน

โครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ส่วนกลาง ร่วมด้วยคณะกรรมการประจำหนกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดสระบุรี โดยมี พระเดชพระคุณพระราชธีราภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๒ พร้อมด้วยพระเดชพระคุณพระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนา พระเดชพระคุณพระศรีปริยัติเวที เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ปฎิบัติหน้าที่แทน เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (มหานิกาย) พระครูสุเมธาวราภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่แทน เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุต) พร้อมด้วยเจ้าคณะอำเภอต่างๆ คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ถวายการต้อนรับ

ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผูู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวถวายการต้อนรับ และนายวรวิทย์ ยอแสง นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ นางวรรณทิตย์ กิจดี รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี พันตำรสจเอกสุวัฒน์ ฉัตรเจริญพร ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและอำเภอ ตำรวจกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่รพ.สต. และพุทธศาสนิกชนร่วมถวายการต้อนรับ ณ วัดมงคลชัยพัฒนา ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ซึ่งนางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ได้ร่วมดำเนินงานโครงการดังกล่าว

โดยมีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หมู่บ้านจำนวน ๒ หมู่บ้าน ได้แก่

- ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล วัดมงคลชัยพัฒนา บ้านมงคล หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

- โคกนาศัย บ้านโคก หมู่ที่ ๘ ตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้

ภาพ : โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประจำหนกลาง / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี / วัดพระพุทธฉาย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 37,243