สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสระบุรี แห่งที่ ๑ (สำนักปฏิบัติธรรมสิริธรรมมุนี วัดศรีบุรีรตนาราม)

 

สำนักปฏิบัติธรรมสิริธรรมมุนี วัดศรีบุรีรตนาราม ตั้งอยู่ที่ ๖๔ ถนนเทศบาล ๔ ซอย ๑ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยที่ธรณีสงฆ์แห่งนี้ได้รับถวายจากขุนสระวาสี จำนวน ๖ ไร่ งาน - ตารางวา ตามโฉนดเลขที่ ๖๖๕๗ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๖ สมัยพระศีลวิสุทธิดิลก อดีตเจ้าอาวาส ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๙ ได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นสำนักปฏิบัติธรรมสิริธรรมมุนี ตามราชทินนามเดิมของเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ที่ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๓ ที่พระสิริธรรมมุนี เป็นผู้อำนวยการสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่สำหรับศึกษาและปฏิบัติธรรม ของพระภิกษุสามเณรและเยาวชนนักเรียน นักศึกษาตลอดถึงประชาชน ซึ่งได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ – ปัจจุบัน โดยมีพระราชเมธากร (ทองย้อย โชติวโร ป.ธ. ๕) เจ้าอาวาส เป็นประธานคณะกรรมการบริหารจัดการสำนักปฏิบัติธรรม ได้รับประกาศแต่งตั้งให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสระบุรี แห่งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามมติมหาเถรสมาคมที่ ๑๔/๒๕๔๙ และได้รับแต่งตั้งจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ ๘๓ พรรษา (ลำดับที่ ๗๓) เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓

 

ข้อมูล : สำนักปฏิบัติธรรมสิริธรรมมุนี วัดศรีบุรีรตนาราม / ภาพ : Facebook สิริธรรมมุนี วัดศรีบุรีรตนาราม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,557