ตรวจเยี่ยมสนามสอบ นักธรรมตรี สระบุรี

๑๐ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมตรี ทุกสนามสอบทั่วจังหวัดสระบุรี

โดย คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี มีสนามสอบนักธรรมสนามหลวง รวม ๖ แห่ง ดังนี้

๑. สนามสอบวัดศรีบุรีรตนาราม ดำเนินการโดย คณะสงฆ์อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอเสาไห้ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

๒. สนามสอบวัดเขาพระ ดำเนินการโดย คณะสงฆ์อำเภอแก่งคอย  อำเภอมวกเหล็ก อำเภอวังม่วง

๓. สนามสอบวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ดำเนินการโดย คณะสงฆ์อำเภอพระพุทธบาท

๔. สนามสอบวัดมะขามเรียง ดำเนินการโดย คณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ อำเภอหนองโดน อำเภอดอนพุด

๕.สนามสอบวัดบ้านลาด ดำเนินการโดย คณะสงฆ์อำเภอหนองแค อำเภอวิหารแดง อำเภอหนองแซง

๖. สนามสอบวัดป่าสว่างบุญ ดำเนินการโดยคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดสระบุรี

ภาพ : ภาณิชดา ศรีแพรศรี/ วิทยากร ภูมาศ/ นุชนาฏ ไชยพันธ์
ข่าว : ภาณิชดา ศรีแพรศรี
ข้อมูล : จามรี พุมานนท์