โครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ วัดเพลียขวา

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ คณะสงฆ์สระบุรี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี จัดโครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ โครงการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ วัดเพลียขวา ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ นางพัทธนันท์ เกตุแก้ว นางจามรี พุมานนท์ และนายวิทยากร ภูมาศ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้เข้าอำนวยความสะดวก และร่วมพิธี

ภาพ : วิทยากร ภูมาศ
ข่าว : ภาณิชดา ศรีแพรศรี