จัดหวัดสระบุรีจัดประชุมกำหนดตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลโครงการ"หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

         

          เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ จังหวัดสระบุรีได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ณ ห้องประชุมทานตะวัน (ชั้น ๔) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี โดยมีพระราชธีราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย เป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ  นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานกรรมการฯ นายเดชา ก่อเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี เป็นรองประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาจัดทำตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน       เพื่อคัดเลือกหมู่บ้าน สถานศึกษา หน่วยงานและสถานประกอบการเข้ารับรางวัลและประกาศเกียรติคุณ