รายงานสรุปจำนวนวัด พระภิกษุ และสามเณรในจังหวัดสระบุรี

จำนวนวัดในจังหวัดสระบุรี
วัดมีพระสงฆ์ทั้งจังหวัดสระบุรี 515 วัด
มหานิกาย 490 วัด
ธรรมยุต 25 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด
พระอารามหลวง 3 วัด
มหานิกาย 3 วัด
ธรรมยุต - วัด
วัดราษฎร์ 512วัด
มหานิกาย 487 วัด
ธรรมยุต 25 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด


จำนวนพระภิกษุและสามเณรในจังหวัดสระบุรี
พระภิกษุ 3,913รูป
มหานิกาย 3,735 รูป
ธรรมยุต 178 รูป
สามเณร 214 รูป
มหานิกาย 199 รูป
ธรรมยุต 15 รูป

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559