รายงานสรุปจำนวนวัด พระภิกษุ และสามเณรในจังหวัดสระบุรี

จำนวนวัดในจังหวัดสระบุรี
วัดมีพระสงฆ์ทั้งจังหวัดสระบุรี 524วัด
มหานิกาย 493 วัด
ธรรมยุต 31วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด
พระอารามหลวง 3 วัด
มหานิกาย 3 วัด
ธรรมยุต - วัด
วัดราษฎร์ 524วัด
มหานิกาย 493วัด
ธรรมยุต 31 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด


จำนวนพระภิกษุและสามเณรในจังหวัดสระบุรี
พระภิกษุ 3,681รูป
มหานิกาย 3,434รูป
ธรรมยุต 247 รูป
สามเณร 167 รูป
มหานิกาย 163รูป
ธรรมยุต 4รูป

ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2563