Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (มหานิกาย)


พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุติ)


พระสุนทรธรรมภาณ
(สมชาติ ธมฺมโชโต)

กระดานข่าว พศจ.สระบุรี


หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

โกงข้อสอบ

โรคคอหด

มนุษย์เต่า

เต่ากับคน

PTT Oil Price

Home ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี


ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี
พึงพอใจมาก
3  75%
ไม่พึงพอใจ
1  25%
พึงพอใจมากที่สุด
0  0%
พึงพอใจ
0  0%
ค่อนข้างพึงพอใจ
0  0%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  4
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2019 เวลา 14:07
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพฤหัสบดีที่ 05 กันยายน 2019 เวลา 14:23

 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถ.แผ่ความดี ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.0-3626-6617 โทรสาร.0-3626-7607