Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (มหานิกาย)


พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุติ)


พระสุนทรธรรมภาณ
(สมชาติ ธมฺมโชโต)

กระดานข่าว พศจ.สระบุรี


หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

โกงข้อสอบ

โรคคอหด

มนุษย์เต่า

เต่ากับคน

PTT Oil Price

Home ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) ส่วนกลาง นำโดย พระเดชพระคุณพระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง พร้อมด้วยพระเดชพระคุณพระเทพปัญญาภรณ์ รองประธานกรรมการฯ วัดตากฟ้า พระเดชพระคุณพระเทพปัญญาโมลี วัดประชุมโยธี พระเดชพระคุณพระราชรัตนาลงกรณ์ วัดโพธิ์ชัย และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ส่วนกลาง ร่วมด้วยคณะกรรมการประจำหนกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดสระบุรี โดยมี พระเดชพระคุณพระราชธีราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่แทน เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ม) พระครูสุเมธาวราภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่แทน เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธ) พระครูศุภธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ พร้อมด้วยเจ้าคณะอำเภอต่างๆ คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ถวายการต้อนรับ พร้อมนี้ พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิโสภณ รักษาการเจ้าคณะภาค2 และพระเดชพระคุณพระราชเมธากร ที่ปรึกษา เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ร่วมถวายการต้อนรับด้วย ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผูู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวถวายการต้อนรับ และนายรณรงค์ เทพรักษ์ นายอำเภอบ้านหมอ นางลัดดา หงสุรพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ.บ้านหมอ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและอำเภอ ตำรวจกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่รพ.สต. และพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมถวายการต้อนรับ ณ วัดจั่นเสือ ตำบลหรเทพ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ซึ่งนางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ได้ร่วมดำเนินงานโครงการดังกล่าวนี้ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนเสร็จสิ้น โดยมีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หมู่บ้านจำนวน ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ - วัดจั่นเสือ หมู่ที่ ๖ ตำบลหรเทพ บ้านต้นหนอง -หมู่ที่ ๓ ตำบลหรเทพ และบ้านหนองบัว -หมู่ ๗ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี (ตามลำดับ)

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) ส่วนกลาง นำโดย พระเดชพระคุณพระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง พร้อมด้วยพระเดชพระคุณพระเทพปัญญาภรณ์ รองประธานกรรมการฯ วัดตากฟ้า พระเดชพระคุณพระเทพปัญญาโมลี วัดประชุมโยธี พระเดชพระคุณพระราชรัตนาลงกรณ์ วัดโพธิ์ชัย และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ส่วนกลาง ร่วมด้วยคณะกรรมการประจำหนกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดสระบุรี โดยมี พระเดชพระคุณพระราชธีราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่แทน เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ม) พระครูสุเมธาวราภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่แทน เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธ) พระครูศุภธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ พร้อมด้วยเจ้าคณะอำเภอต่างๆ คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ถวายการต้อนรับ พร้อมนี้ พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิโสภณ รักษาการเจ้าคณะภาค2 และพระเดชพระคุณพระราชเมธากร ที่ปรึกษา เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ร่วมถวายการต้อนรับด้วย ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผูู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวถวายการต้อนรับ และนายรณรงค์ เทพรักษ์ นายอำเภอบ้านหมอ นางลัดดา หงสุรพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ.บ้านหมอ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและอำเภอ ตำรวจกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่รพ.สต. และพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมถวายการต้อนรับ ณ วัดจั่นเสือ ตำบลหรเทพ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ซึ่งนางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ได้ร่วมดำเนินงานโครงการดังกล่าวนี้ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนเสร็จสิ้น โดยมีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หมู่บ้านจำนวน ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ - วัดจั่นเสือ หมู่ที่ ๖ ตำบลหรเทพ บ้านต้นหนอง -หมู่ที่ ๓ ตำบลหรเทพ และบ้านหนองบัว -หมู่ ๗ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี (ตามลำดับ)

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 12 สิงหาคม 2563

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. จังหวัดสระบุรีได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ พระเดชพระคุณพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานสงฆ์ และนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ศาล พนักงานอัยการ ทหาร ตำรวจ นายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรเอกชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีจำนวนมาก ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ในการนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้รับมอบหมายภารกิจดำเนินการในพิธีดังกล่าว พร้อมนี้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมทำบุญตักบาตรด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์

เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. คณะสงฆ์ในเขตปกครองหนกลาง โดย พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลางพร้อมด้วย เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด และคณะสงฆ์ในเขตปกครองหนกลาง รวมทั้งพระเดชพระคุณพระราชธีราภรณ์ พระเดชพระคุณพระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พระครูศรีวรกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอมวกเหล็ก และพระมหาสุเมธา ถิรวฑฺฒโน เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ได้เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในการนี้นายสาโรจน์ กาลศิริศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฆราวาส ซึ่งผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัด ในเขตปกครองหนกลางได้มาร่วมพิธีดังกล่าวด้วย รวมทั้งนางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรีและข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี จัดประชุมเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิโสภณ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๒ เปิดการประชุม และบรรยายเรื่อง "บทบาทและหน้าที่ของเจ้าอาวาสในสถานการณ์ปัจจุบัน" พระเดชพระคุณพระเทพเวที ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค๖ บรรยายเรื่อง "การบริหารการศึกษาพระปริยัติธรรม ในสถานการณ์ปัจจุบัน และเรื่อง "บทบาทของพระวินยาธิการกับสถานการณ์ของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน" และพระเดชพระคุณพระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี บรรยายเรื่อง "ทิศทางดำเนินการกิจการคณะสงฆ์ในเขตจังหวัดสระบุรี ในสถานการณ์ปัจจุบัน" และปิดการประชุม ตามลำดับ ณ ศาลาอบรมพระสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายปรัชญา เปปะตัง นายอำเภอพระพุทธบาท กล่าวปฏิสันถารกับพระสังฆาธิการ ก่อนการประชุม ซึ่งนางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ร่วมกล่าวปฏิสันถารด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถ.แผ่ความดี ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.0-3626-6617 โทรสาร.0-3626-7607