Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (มหานิกาย)


พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุติ)


พระสุนทรธรรมภาณ
(สมชาติ ธมฺมโชโต)

กระดานข่าว พศจ.สระบุรี


หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

โกงข้อสอบ

โรคคอหด

มนุษย์เต่า

เต่ากับคน

PTT Oil Price

Home ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะสงฆ์ภาค 2 ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. คณะสงฆ์ภาค ๒ ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสระบุรี จัดประชุมเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการ โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ เรื่อง "คณะสงฆ์กับสถานการณ์ปัจจุบัน พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี บรรยายเรื่อง "การขับเคลื่อนโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยกิจกรรม ๕ ส." พระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร. บรรยายเรื่อง "การขับเคลื่อนการศึกษาสงเคราะห์ในยุคปัจจุบัน" พระเดชพระคุณพระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม บรรยายเรื่อง "การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ บูรณาการกับ อปต. ในสถานการณ์ปัจจุบัน" และพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิโสภณ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๒ บรรยายเรื่อง "การขับเคลื่อนคณะสงฆ์ ภาค ๒" และปิดการประชุม ตามลำดับ ณ ศาลาอบรมพระสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายพีระพล ตัณฑโอภาส ปลัดจังหวัดสระบุรี กล่าวปฏิสันถารกับพระสังฆาธิการ ก่อนการประชุม ซึ่งนางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ร่วมกล่าวปฏิสันถารด้วย การประชุมครั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี และข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ น.จังหวัดสระบุรี ประกอบพิธีเวียนเทียน โครงการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีพระเดชพระคุณพระศรีปริยัติเวที เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานพิกุล วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ในการนี้นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการพิธีดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

เมื่อวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช และการปลูกผักสวนครัวตามโครงการ "สวนครัวนำสุขพอเพียงเพื่อเพียงพอ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" พร้อมด้วยนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งมีคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี นำโดยพระเดชพระคุณพระราชธีราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย พระเดชพระคุณพระสุนทรธรรมภาณ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุต) พระเดชพระคุณพระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี และเจ้าคณะอำเภอ ๑๓ อำเภอ(ทั้ง ๒ ฝ่าย)ถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จฯ ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้มอบหมายให้นายพีระพล ตัณฑโอภาส ปลัดจังหวัดสระบุรีร่วมถวายการต้อนรับด้วย รวมทั้งว่าที่เรือตรีศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร. 1)


อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถ.แผ่ความดี ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.0-3626-6617 โทรสาร.0-3626-7607