Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (มหานิกาย)


พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุติ)


พระสุนทรธรรมภาณ
(สมชาติ ธมฺมโชโต)

กระดานข่าว พศจ.สระบุรี


หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

โกงข้อสอบ

โรคคอหด

มนุษย์เต่า

เต่ากับคน

PTT Oil Price

Home ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน ๘๙ รูปคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ร่วมกับจังหวัดสระบุรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ขอเชิญชวนร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน ๘๙ รูป ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ระยะเวลา ๑๕ วัน) ณ สำนักปฏิบัติธรรมสิริธรรมมุนี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (มหานิกาย) และ วัดพระพุทธแสงธรรม ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี (ธรรมยุต) โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒


การลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ และเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก โดยมีนายเดชา ก่อเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ร่วมลงพื้นที่ด้วย ณ พระมณฑปรอยพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และประชุมคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี

          วันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดระบุรีร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายศราวุธ สุวรรณจูฑะ นายอำเภอวังม่วง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยพระสังฆธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี (มหานิกาย) ข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ในการนี้ นายเดชา ก่อเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่และอำนวยความสะดวกในพิธี ณ วัดภิบาลวังม่วง ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

   


การสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรม

          ขอเชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนในจังหวัด เข้าร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและไม่พอใจต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ผ่าน Application Google form หรือแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน (Smart Phone) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒พิธีเจริญพระพุทธมนต์

          วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส พระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ข้าราชการ หน่วยงานฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และประชุมประจำเดือนของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี (มหานิกาย) ณ วัดมงคลชัยพัฒนา ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี โดยมี นายเดชา ก่อเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ ถวายการต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในพิธีฯ

อ่านเพิ่มเติม...

 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถ.แผ่ความดี ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.0-3626-6617 โทรสาร.0-3626-7607