Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (มหานิกาย)


พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุติ)


พระสุนทรธรรมภาณ
(สมชาติ ธมฺมโชโต)

กระดานข่าว พศจ.สระบุรี


หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

โกงข้อสอบ

โรคคอหด

มนุษย์เต่า

เต่ากับคน

PTT Oil Price

Home ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียน

      

     วันอังคารที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗  นายเดชา ก่อเกิด  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายสุเทพ ภู่รัตนโอภา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และคณะ ได้ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนการขอที่ดินของวัดคืน ณ วัดสามัคคีวราราม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗ หมู่ที่ ๗ ชุมชนสะพาน ๒ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

หมู่บ้านรักษาศีล ๕


จังหวัดสระบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินงานโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดสระบุรี ตามดำริของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นต้นมา และเมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศ ได้มีนโยบายให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ทำให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคีกัน และจังหวัดสระบุรีได้นำโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดสระบุรี เป็นหนึ่งในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของจังหวัดกอปรกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ขอความร่วมมือจังหวัดทุกจังหวัดให้ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" เป็นหนึ่งในหลายโครงการของจังหวัดนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในส่วนของจังหวัดสระบุรี จึงได้บบูรณาการโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดสระบุรี กับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" เข้าเป็นโครงการเดียวกัน เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สร้างความรักความสามัคคี โดยเริ่มจากครอบครัว ชุมชน หมู่บ้าน สถานศึกษา ตำบล อำเภอ และจังหวัด ซึ่งจะนำพาประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน


อ่านเพิ่มเติม...

 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถ.แผ่ความดี ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.0-3626-6617 โทรสาร.0-3626-7607