Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (มหานิกาย)


พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุติ)


พระสุนทรธรรมภาณ
(สมชาติ ธมฺมโชโต)

กระดานข่าว พศจ.สระบุรี


หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

โกงข้อสอบ

โรคคอหด

มนุษย์เต่า

เต่ากับคน

PTT Oil Price

Home ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษา 5 ระยะที่ 3

1-3 พฤศจิกายน 2558 นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษา 5 ระยะที่ 3 ร่วมกับเจ้าคณะจังหวัด/อำเภอ/เลขาจังหวัด/อำเภอ และผอ.พศจ.จังหวัดทุกจังหวัด  ณ วัดไร่ขิง จ.นครปฐมอ่านเพิ่มเติม...

ปรับปรุงสำนักงาน

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงบริเวณทางเข้าและลานจอดรถหน้าสำนักงาน ทำให้ไม่สามารถนำรถยนต์เข้ามาจอดบริเวณหน้าสำนักงานได้


ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนายังคงเปิดดำเนินการตามปกติ โดยผู้มาติดต่อสามารถจอดรถได้ในบริเวณใกล้เคียง

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน วัดพระพุทธฉาย

28 ตุลาคม 2558 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ร่วมงานประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน

ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เนื่องในวันออกพรรษา


อ่านเพิ่มเติม...

จัดหวัดสระบุรีจัดประชุมกำหนดตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลโครงการ"หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

         

          เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ จังหวัดสระบุรีได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ณ ห้องประชุมทานตะวัน (ชั้น ๔) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี โดยมีพระราชธีราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย เป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ  นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานกรรมการฯ นายเดชา ก่อเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี เป็นรองประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาจัดทำตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน       เพื่อคัดเลือกหมู่บ้าน สถานศึกษา หน่วยงานและสถานประกอบการเข้ารับรางวัลและประกาศเกียรติคุณ 

พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตโปรดแจ้งสำนักงาน ป.ป.ช.


 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถ.แผ่ความดี ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.0-3626-6617 โทรสาร.0-3626-7607