Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (มหานิกาย)


พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุติ)


พระสุนทรธรรมภาณ
(สมชาติ ธมฺมโชโต)

กระดานข่าว พศจ.สระบุรี


หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

โกงข้อสอบ

โรคคอหด

มนุษย์เต่า

เต่ากับคน

PTT Oil Price

Home ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์

พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์

เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. คณะสงฆ์ในเขตปกครองหนกลาง โดย พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลางพร้อมด้วย เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด และคณะสงฆ์ในเขตปกครองหนกลาง รวมทั้งพระเดชพระคุณพระราชธีราภรณ์ พระเดชพระคุณพระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พระครูศรีวรกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอมวกเหล็ก และพระมหาสุเมธา ถิรวฑฺฒโน เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ได้เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในการนี้นายสาโรจน์ กาลศิริศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฆราวาส ซึ่งผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัด ในเขตปกครองหนกลางได้มาร่วมพิธีดังกล่าวด้วย รวมทั้งนางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรีและข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี

ข่าว : โสภิดา จิรกาวสาน ภาพ ; เหมือนฝัน มิ่งสกุล และประชาสัมพันธ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถ.แผ่ความดี ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.0-3626-6617 โทรสาร.0-3626-7607