Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (มหานิกาย)


พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุติ)


พระสุนทรธรรมภาณ
(สมชาติ ธมฺมโชโต)

กระดานข่าว พศจ.สระบุรี


หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

โกงข้อสอบ

โรคคอหด

มนุษย์เต่า

เต่ากับคน

PTT Oil Price

Home ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส

การประชุมคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี จัดประชุมเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิโสภณ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๒ เปิดการประชุม และบรรยายเรื่อง "บทบาทและหน้าที่ของเจ้าอาวาสในสถานการณ์ปัจจุบัน" พระเดชพระคุณพระเทพเวที ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค๖ บรรยายเรื่อง "การบริหารการศึกษาพระปริยัติธรรม ในสถานการณ์ปัจจุบัน และเรื่อง "บทบาทของพระวินยาธิการกับสถานการณ์ของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน" และพระเดชพระคุณพระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี บรรยายเรื่อง "ทิศทางดำเนินการกิจการคณะสงฆ์ในเขตจังหวัดสระบุรี ในสถานการณ์ปัจจุบัน" และปิดการประชุม ตามลำดับ ณ ศาลาอบรมพระสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายปรัชญา เปปะตัง นายอำเภอพระพุทธบาท กล่าวปฏิสันถารกับพระสังฆาธิการ ก่อนการประชุม ซึ่งนางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ร่วมกล่าวปฏิสันถารด้วย

ข่าว : โสภิดา จิรกาวสาน ภาพ ; คมเพชร ใบอุดม

 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถ.แผ่ความดี ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.0-3626-6617 โทรสาร.0-3626-7607