Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (มหานิกาย)


พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุติ)


พระสุนทรธรรมภาณ
(สมชาติ ธมฺมโชโต)

กระดานข่าว พศจ.สระบุรี


หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

โกงข้อสอบ

โรคคอหด

มนุษย์เต่า

เต่ากับคน

PTT Oil Price

Home ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมคณะสงฆ์ภาค 2 ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการ

การประชุมคณะสงฆ์ภาค 2 ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. คณะสงฆ์ภาค ๒ ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสระบุรี จัดประชุมเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการ โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ เรื่อง "คณะสงฆ์กับสถานการณ์ปัจจุบัน พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี บรรยายเรื่อง "การขับเคลื่อนโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยกิจกรรม ๕ ส." พระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร. บรรยายเรื่อง "การขับเคลื่อนการศึกษาสงเคราะห์ในยุคปัจจุบัน" พระเดชพระคุณพระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม บรรยายเรื่อง "การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ บูรณาการกับ อปต. ในสถานการณ์ปัจจุบัน" และพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิโสภณ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๒ บรรยายเรื่อง "การขับเคลื่อนคณะสงฆ์ ภาค ๒" และปิดการประชุม ตามลำดับ ณ ศาลาอบรมพระสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายพีระพล ตัณฑโอภาส ปลัดจังหวัดสระบุรี กล่าวปฏิสันถารกับพระสังฆาธิการ ก่อนการประชุม ซึ่งนางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ร่วมกล่าวปฏิสันถารด้วย การประชุมครั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี และข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมด้วย

ข่าว : โสภิดา จิรกาวสาน ภาพ ; คมเพชร ใบอุดม

 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถ.แผ่ความดี ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.0-3626-6617 โทรสาร.0-3626-7607