Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (มหานิกาย)


พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุติ)


พระสุนทรธรรมภาณ
(สมชาติ ธมฺมโชโต)

กระดานข่าว พศจ.สระบุรี


หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

โกงข้อสอบ

โรคคอหด

มนุษย์เต่า

เต่ากับคน

PTT Oil Price

Home ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ สวดมนต์ข้ามปี ทำความดีตามวิถีพ่อ วิถีไทย ๒๕๖๐

สวดมนต์ข้ามปี ทำความดีตามวิถีพ่อ วิถีไทย ๒๕๖๐


วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ประชาชนทั่วจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี นำโดยนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี โดยมียอดรวมดังนี้

- วัดที่จัดกิจกรรม ๕๑๕ วัด

- พระภิกษุ/สามเณร ร่วมกิจกรรม ๔,๒๗๔ รูป

- ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ๓๔๖,๔๔๕ คน

- รวมยอดผู้ร่วมกิจกรรมทั่้งจังหวัดสระบุรี ๓๕๑,๑๖๙ รูป/คน

คลิ๊กตรวจสอบ รายชื่อวัดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๐ จังหวัดสระบุรี

วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร นำโดยพระธรรมปิฏก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายบัณฑิต เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

วัดพระพุทธแสงธรรม นำโดยพระสุนทรธรรมภาณ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธ)  ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

วัดพระพุทธฉาย  นำโดยพระราชธีราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถ.แผ่ความดี ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.0-3626-6617 โทรสาร.0-3626-7607