Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (มหานิกาย)


พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุติ)


พระสุนทรธรรมภาณ
(สมชาติ ธมฺมโชโต)

กระดานข่าว พศจ.สระบุรี


หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

โกงข้อสอบ

โรคคอหด

มนุษย์เต่า

เต่ากับคน

PTT Oil Price

Home ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการอุปสมบทหมู่ ๘๙ รูป สตมวาร (๑๐๐ วัน)

โครงการอุปสมบทหมู่ ๘๙ รูป สตมวาร (๑๐๐ วัน)

Article Index
โครงการอุปสมบทหมู่ ๘๙ รูป สตมวาร (๑๐๐ วัน)
วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร
วัดพระพุทธแสงธรรม
กำหนดการและใบสมัคร
ทุกหน้า

จังหวัดสระบุรี จัดโครงการอุปสมบทหมู่ ๘๙ รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในห้วงสตมวาร (๑๐๐ วัน)  ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ดังนี้ 

๑.วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  มีผู้อุปสมบท ๙๕ รูป
๒.วัดพระพุทธแสงธรรม ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีผู้อุปสมบท ๑๓๘ รูป

รวมยอดผู้อุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในห้วงสตมวาร ของจังหวัดสระบุรี ๒๓๓ รูป


วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐  พิธีบรรพชาอุปสมบท ณ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร โดยพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส ทั้งนี้มีผู้อุปสมบท ๙๕ รูป ซึ่งในโอกาสนี้  นายชัชวัสส์ ณ สงขลา คลังจังหวัดสระบุรี และนายแปลก เทพรักษ์ นายอำเภอพระพุทธบาท ได้กราบลาร่วมอุปสมบทด้วย


วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ พิธีบรรพชา ณ วัดพระพุทธแสงธรรม และอุปสมบท ณ อุโบสถ วัดศรัทธาประชากร และวัดป่าสว่างบุญ โดย พระสุนทรธรรมภาณ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ธรรมยุติ ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายบัณฑิต เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดวระบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส ทั้งนี้มีผู้อุปสมบท ๑๓๘ รูป โดย ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ได้จัดพิธีฉลองนาค ณ วัดพระพุทธแสงธรรม โดยได้รับเกียรติจาก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน


กำหนดการ และใบสมัคร

ใบสมัคร (มหานิกาย และ ธรรมยุติ)

ระเบียบการรับสมัคร รอบ ๑๐๐ วัน (มหานิกาย)
กำหนดการ รอบ ๑๐๐ วัน (มหานิกาย)
คำขานนาค (มหานิกาย)

ระเบียบการรับสมัคร รอบ ๑๐๐ วัน (ธรรมยุติ)
กำหนดการ รอบ ๑๐๐ วัน (ธรรมยุติ)
คำขานนาค (ธรรมยุติ)

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพติดต่อ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี โทร. ๐๓๖ ๒๖๖ ๖๑๗

 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถ.แผ่ความดี ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.0-3626-6617 โทรสาร.0-3626-7607