Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (มหานิกาย)


พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุติ)


พระสุนทรธรรมภาณ
(สมชาติ ธมฺมโชโต)

กระดานข่าว พศจ.สระบุรี


หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

โกงข้อสอบ

โรคคอหด

มนุษย์เต่า

เต่ากับคน

PTT Oil Price

Home ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการอุปสมบทหมู่ ๘๙ รูป สตมวาร (๑๐๐ วัน) - วัดพระพุทธแสงธรรม

โครงการอุปสมบทหมู่ ๘๙ รูป สตมวาร (๑๐๐ วัน) - วัดพระพุทธแสงธรรม

Article Index
โครงการอุปสมบทหมู่ ๘๙ รูป สตมวาร (๑๐๐ วัน)
วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร
วัดพระพุทธแสงธรรม
กำหนดการและใบสมัคร
ทุกหน้า

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ พิธีบรรพชา ณ วัดพระพุทธแสงธรรม และอุปสมบท ณ อุโบสถ วัดศรัทธาประชากร และวัดป่าสว่างบุญ โดย พระสุนทรธรรมภาณ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ธรรมยุติ ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายบัณฑิต เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดวระบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส ทั้งนี้มีผู้อุปสมบท ๑๓๘ รูป โดย ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ได้จัดพิธีฉลองนาค ณ วัดพระพุทธแสงธรรม โดยได้รับเกียรติจาก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถ.แผ่ความดี ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.0-3626-6617 โทรสาร.0-3626-7607