Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (มหานิกาย)


พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุติ)


พระสุนทรธรรมภาณ
(สมชาติ ธมฺมโชโต)

กระดานข่าว พศจ.สระบุรี


หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

โกงข้อสอบ

โรคคอหด

มนุษย์เต่า

เต่ากับคน

PTT Oil Price

Home ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ นักธรรมตรี สระบุรี

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ นักธรรมตรี สระบุรี

๑๐ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมตรี ทุกสนามสอบทั่วจังหวัดสระบุรี

โดย คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี มีสนามสอบนักธรรมสนามหลวง รวม ๖ แห่ง ดังนี้

๑. สนามสอบวัดศรีบุรีรตนาราม ดำเนินการโดย คณะสงฆ์อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอเสาไห้ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

๒. สนามสอบวัดเขาพระ ดำเนินการโดย คณะสงฆ์อำเภอแก่งคอย  อำเภอมวกเหล็ก อำเภอวังม่วง

๓. สนามสอบวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ดำเนินการโดย คณะสงฆ์อำเภอพระพุทธบาท

๔. สนามสอบวัดมะขามเรียง ดำเนินการโดย คณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ อำเภอหนองโดน อำเภอดอนพุด

๕.สนามสอบวัดบ้านลาด ดำเนินการโดย คณะสงฆ์อำเภอหนองแค อำเภอวิหารแดง อำเภอหนองแซง

๖. สนามสอบวัดป่าสว่างบุญ ดำเนินการโดยคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดสระบุรี

ภาพ : ภาณิชดา ศรีแพรศรี/ วิทยากร ภูมาศ/ นุชนาฏ ไชยพันธ์
ข่าว : ภาณิชดา ศรีแพรศรี
ข้อมูล : จามรี พุมานนท์

 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถ.แผ่ความดี ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.0-3626-6617 โทรสาร.0-3626-7607