Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (มหานิกาย)


พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุติ)


พระสุนทรธรรมภาณ
(สมชาติ ธมฺมโชโต)

กระดานข่าว พศจ.สระบุรี


หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

โกงข้อสอบ

โรคคอหด

มนุษย์เต่า

เต่ากับคน

PTT Oil Price

Home ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ วัดเพลียขวา

โครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ วัดเพลียขวา

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ คณะสงฆ์สระบุรี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี จัดโครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ โครงการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ วัดเพลียขวา ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ นางพัทธนันท์ เกตุแก้ว นางจามรี พุมานนท์ และนายวิทยากร ภูมาศ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้เข้าอำนวยความสะดวก และร่วมพิธี

ภาพ : วิทยากร ภูมาศ
ข่าว : ภาณิชดา ศรีแพรศรี

 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถ.แผ่ความดี ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.0-3626-6617 โทรสาร.0-3626-7607