Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (มหานิกาย)


พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุติ)


พระสุนทรธรรมภาณ
(สมชาติ ธมฺมโชโต)

กระดานข่าว พศจ.สระบุรี


หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

โกงข้อสอบ

โรคคอหด

มนุษย์เต่า

เต่ากับคน

PTT Oil Price

Home ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป จังหวัดสระบุรี

โครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จังหวัดสระบุรีจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

โดยมีพระราชธีราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการบวชครั้งนี้ พระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนา ปฏิบัติการแทนเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี และพระราชธีราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย เป็นพระอุปัชฌาย์ ซึ่งจังหวัดสระบุรีมีผู้ร่วมอุปสมบท ๑๑ รูป นำโดยนายทิวา วัชรกาฬ ปลัดจังหวัดสระบุรี

พระภิกษุใหม่ทั้ง ๑๑ รูป จะเข้าศึกษาและปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ศึกษาบาลีวัดพระพุทธฉาย ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร ร่วมกับพระสงฆ์จาก ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

***ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายภัตตาหารและน้ำปานะ แด่ภิกษุใหม่ ณ ศูนย์ศึกษาบาลีวัดพระพุทธฉาย ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ นางพัทธนันท์ เกตุแก้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ๐๘ ๙๔๑๑ ๐๔๙๙***

 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถ.แผ่ความดี ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.0-3626-6617 โทรสาร.0-3626-7607