Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (มหานิกาย)


พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุติ)


พระสุนทรธรรมภาณ
(สมชาติ ธมฺมโชโต)

กระดานข่าว พศจ.สระบุรี


หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

โกงข้อสอบ

โรคคอหด

มนุษย์เต่า

เต่ากับคน

PTT Oil Price

Home ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดหวัดสระบุรีจัดประชุมกำหนดตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลโครงการ"หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

จัดหวัดสระบุรีจัดประชุมกำหนดตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลโครงการ"หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

         

          เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ จังหวัดสระบุรีได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ณ ห้องประชุมทานตะวัน (ชั้น ๔) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี โดยมีพระราชธีราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย เป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ  นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานกรรมการฯ นายเดชา ก่อเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี เป็นรองประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาจัดทำตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน       เพื่อคัดเลือกหมู่บ้าน สถานศึกษา หน่วยงานและสถานประกอบการเข้ารับรางวัลและประกาศเกียรติคุณ 

 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถ.แผ่ความดี ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.0-3626-6617 โทรสาร.0-3626-7607