Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (มหานิกาย)


พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุติ)


พระสุนทรธรรมภาณ
(สมชาติ ธมฺมโชโต)

กระดานข่าว พศจ.สระบุรี


หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

โกงข้อสอบ

โรคคอหด

มนุษย์เต่า

เต่ากับคน

PTT Oil Price

Home ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ หมู่บ้านรักษาศีล ๕

หมู่บ้านรักษาศีล ๕


จังหวัดสระบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินงานโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดสระบุรี ตามดำริของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นต้นมา และเมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศ ได้มีนโยบายให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ทำให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคีกัน และจังหวัดสระบุรีได้นำโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดสระบุรี เป็นหนึ่งในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของจังหวัดกอปรกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ขอความร่วมมือจังหวัดทุกจังหวัดให้ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" เป็นหนึ่งในหลายโครงการของจังหวัดนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในส่วนของจังหวัดสระบุรี จึงได้บบูรณาการโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดสระบุรี กับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" เข้าเป็นโครงการเดียวกัน เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สร้างความรักความสามัคคี โดยเริ่มจากครอบครัว ชุมชน หมู่บ้าน สถานศึกษา ตำบล อำเภอ และจังหวัด ซึ่งจะนำพาประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน


  


 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถ.แผ่ความดี ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.0-3626-6617 โทรสาร.0-3626-7607