Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (มหานิกาย)


พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุติ)


พระสุนทรธรรมภาณ
(สมชาติ ธมฺมโชโต)

กระดานข่าว พศจ.สระบุรี


หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

โกงข้อสอบ

โรคคอหด

มนุษย์เต่า

เต่ากับคน

PTT Oil Price

Home บริการสำนักพุทธ ข้อมูลพระ-วัด

รายงานสรุปจำนวนวัด พระภิกษุ และสามเณรในจังหวัดสระบุรี

จำนวนวัดในจังหวัดสระบุรี
วัดมีพระสงฆ์ทั้งจังหวัดสระบุรี 525วัด
มหานิกาย 494วัด
ธรรมยุต 31วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด
พระอารามหลวง 3 วัด
มหานิกาย 3 วัด
ธรรมยุต - วัด
วัดราษฎร์ 522วัด
มหานิกาย 491วัด
ธรรมยุต 31 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด


จำนวนพระภิกษุและสามเณรในจังหวัดสระบุรี
พระภิกษุ 3,435
มหานิกาย 3,264รูป
ธรรมยุต 171รูป
สามเณร 164 รูป
มหานิกาย 160รูป
ธรรมยุต 4รูป

ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563

 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถ.แผ่ความดี ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.0-3626-6617 โทรสาร.0-3626-7607