Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (มหานิกาย)


พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุติ)


พระสุนทรธรรมภาณ
(สมชาติ ธมฺมโชโต)

กระดานข่าว พศจ.สระบุรี


PTT Oil Price

Home บุคลากรและหน่วยเผยแผ่ฯ พระธรรมฑูตฝ่ายบริหาร พระธรรมฑูตฝ่ายบริหาร

พระธรรมฑูตฝ่ายบริหาร

รายชื่อพระธรรมทูต สาย ๒  ฝ่ายบริหาร ปี ๒๕๕๖

จังหวัดสระบุรี


ที่ ชื่อ ฉายา อายุ พรรษา  วิทยฐานะ
วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
น.ธ. ป.ธ. อื่นๆ
พระธรรมปิฎก
อภิวฑฺฒโน ๕๘ ๓๘ เอก พธ.ด.,ค.ด.(กิตติมฯ) พระพุทธบาท ขุนโขลน พระพุทธบาท สระบุรี จล., จจ.
พระสุธีวราภรณ์ ฐิตเมโธ ๕๓ ๓๐ เอก พธ.ม.(กิตติมฯ) พระพุทธฉาย หนองปลาไหล เมืองสระบุรี สระบุรี จร., รจจ.
พระวิสิฐคณาภรณ์ สิริวฑฺฒโน ๔๙ ๒๙ เอก
พธ.บ. มงคลชัยพัฒนา ห้วยบง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี จร., รจจ.
พระมหาสมหมาย ธมฺมเสวี ๔๓ ๒๑ เอก ศศ.ม. ศรีบุรีรตนาราม ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี ผจร.,จอ.เมืองสระบุรี
พระครูภาวนาวรคุณ จกฺกวโร ๖๔ ๔๔ เอก Ph.D. เขาพระ บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี จร. , จอ.แก่งคอย
พระครูพัฒนกิจสุนทร ยสินฺธโร ๗๙ ๕๘ เอก
ป.๔ บัวลอย บัวลอย หนองแค สระบุรี จร., จอ.หนองแค
พระครูศุภธรรมคุณ คุณธมฺโม ๕๕ ๓๑ เอก
พธ.ม.(กิตติมฯ) มะขามเรียง โคกใหญ่ บ้านหมอ สระบุรี จร., จอ.บ้านหมอ
พระครูภาวนาพิลาศ อินฺทวํโส ๗๐ ๓๐ เอก
มศ.๕ เขาวง เขาวง พระพุทธบาท สระบุรี จร., จอ.พระพุทธบาท
พระครูโกศลสรกิจ จนฺทวณฺโณ ๗๒ ๔๙ เอก
ป.๔ สร้างบุญ หนองหมู วิหารแดง สระบุรี จร., จอ.วิหารแดง
๑๐ พระวิสุทธิโสภณ สุขุมาโล ๕๒ ๓๐ เอก ค.ม. เขาแก้ววรวิหาร สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี จล., จอ.เสาไห้
๑๑ พระครูวชิรธรรมรักษ์ จนฺทูปโม ๖๑ ๓๖ เอก
ป.๔ หนองนกชุม โคกสะอาด หนองแซง สระบุรี จร., จอ.หนองแซง
๑๒ พระครูรัตนสรคุณ รตนญาโณ ๗๓ ๕๒ เอก
ป.๔ โพธิ์ทอง ตลาดน้อย บ้านหมอ สระบุรี จร., จอ.หนองโดน
๑๓ พระครูศรีวรกิจจารักษ์ ถิรนาโถ ๔๓ ๒๒ เอก ศศ.ม. พระพุทธบาท ขุนโขลน พระพุทธบาท สระบุรี ผจล., จอ.มวกเหล็ก
๑๔ พระครูวิเชียรสรคุณ วชิรมโน ๘๐ ๖๐ เอก
ป.๔ ไผ่หลิ่ว ดอนพุด ดอนพุด สระบุรี จร., จอ.ดอนพุด
๑๕ พระมหาเสงี่ยม สุวโจ ๔๕ ๑๘ เอก ค.ม. พระพุทธบาท ขุนโขลน พระพุทธบาท สระบุรี ผจล.,จอ.วังม่วง
๑๖ พระศรีปริยัติเวที สุวฑฺฒโน ๔๕ ๒๔ เอก Ph.D. พระพุทธบาท ขุนโขลน พระพุทธบาท สระบุรี ผจล.,จอ.เฉลิมพระเกียรติ
๑๗ พระมหาสมควร ญาณวีโร ๔๗ ๒๕ เอก ศศ.ม. ศรีบุรีรตนาราม ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี ผจร., รจอ.เมืองสระบุรี
๑๘ พระครูประภัศร์วรญาณ ญาณวโร ๖๘ ๔๖ เอก
ป.๔ แก่งคอย แก่งคอย แก่งคอย สระบุรี จร., รจอ.แก่งคอย
๑๙ พระมหาประพันธ์ศักดิ์ ทิฏฺฐิวิสุทฺธี ๓๖ ๑๓ เอก พธ.บ. พระพุทธฉาย หนองปลาไหล เมืองสระบุรี สระบุรี ผจร., รจอ.แก่งคอย
๒๐ พระครูประโชติสรกิตติ์ ชุติธมฺโม ๖๘ ๔๓ เอก
ม.๖ หนองอ่างทอง หนองปลิง หนองแค สระบุรี จร., รจอ.หนองแค
๒๑ พระครูสิริสารวิสิฐ อคฺคปญฺโญ ๕๐ ๒๘ เอก ป.๔ บ้านลาด หนองไข่น้ำ หนองแค สระบุรี จร., รจอ.หนองแค
๒๒ พระครูพิสณฑ์สิทธิการ ธมฺมวโร ๓๖ ๑๖ เอก
กศ.ม. นิคมวาสี ขุนโขลน พระพุทธบาท สระบุรี จร., รจอ.พระพุทธบาท
๒๓ พระครูสังวรกิจประยุต จิตฺตสํวโร ๖๔ ๔๒ เอก
ป.๔ พะเยาว์ ท่าช้าง เสาไห้ สระบุรี จร., รจอ.เสาไห้ 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถ.แผ่ความดี ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.0-3626-6617 โทรสาร.0-3626-7607