Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (มหานิกาย)


พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุติ)


พระสุนทรธรรมภาณ
(สมชาติ ธมฺมโชโต)

กระดานข่าว พศจ.สระบุรี


หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

โกงข้อสอบ

โรคคอหด

มนุษย์เต่า

เต่ากับคน

PTT Oil Price

Home บริการสำนักพุทธ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

เรียงลำดับตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม  ตั้งแต่ พศ. ๒๕๔๓ - ปัจจุบัน

แห่ง

ที่

วัด ตำบล อำเภอ รหัส ปณ.

มติมส.

ครั้งที่

ได้รับการคัดเลือก
นามเจ้าสำนัก/เจ้าอาวาส เป็น สธจ.ดีเด่น
(ปัจจุบัน) เมื่อ พ.ศ.
ศรีบุรีรตนาราม ปากเพรียว เมืองสระบุรี ๑๘๐๐๐ พระราชเมธากร ๑๔/๒๕๔๙ ๒๕๕๓
ทองพุ่มพวง ดาวเรือง เมืองสระบุรี ๑๘๐๐๐ พระครูปิยธรรมวิสิฐ ๑๔/๒๕๔๙
เขาพระ บ้านป่า แก่งคอย ๑๘๑๑๐ พระครูภาวนาวรคุณ ๑๔/๒๕๔๙
มะขามเรียง โคกใหญ่ บ้านหมอ ๑๘๑๓๐ พระครูศุภธรรมคุณ ๑๔/๒๕๔๙
พระพุทธบาท ขุนโขลน พระพุทธบาท ๑๘๑๒๐ พระธรรมปิฎก ๑๔/๒๕๔๙
เขาวง เขาวง พระพุทธบาท ๑๘๑๒๐ พระครูภาวนาพิลาศ ๑๔/๒๕๔๙ ๒๕๕๒
เกาะแก้วอรุณคาม หนองหมู วิหารแดง ๑๘๑๕๐ พระครูพิศาลกิจจาทร ๑๔/๒๕๔๙ ๒๕๕๕
สมุหประดิษฐาราม สวนดอกไม้ เสาไห้ ๑๘๑๖๐ พระครูสุธี ปริยัตยาทร ๑๔/๒๕๔๙
ถ้ำดาวเขาแก้ว ลำพญากลาง มวกเหล็ก ๑๘๑๘๐ พระรณภพ  อนีโฆ ๑๔/๒๕๔๙
๑๐ ดอนพุด ดอนพุด ดอนพุด ๑๘๒๑๐ พระครูวิธานวรคุณ ๑๔/๒๕๔๙
๑๑ ท่าพง ปากเพรียว สระบุรี ๑๘๐๐๐ พระมหาประเวศ  เขมสรโณ ๕/๒๕๕๔
๑๒ แก่งป่าสัก สองคอน แก่งคอย ๑๘๑๑๐ เจ้าอธิการชูเกียรติ ชุตินฺธโร ๒๕/๒๕๕๔

 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถ.แผ่ความดี ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.0-3626-6617 โทรสาร.0-3626-7607